Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia a vašich osobných údajov je dôležitá záležitosť, ktorej sa venujeme vo všetkých obchodných vzťahoch. Rešpektujeme dôvernosť vašich osobných údajov a vždy konáme v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane údajov a týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

1) Rozsah politiky ochrany osobných údajov

Cieľom týchto pravidiel ochrany osobných údajov je informovať vás o tom ako Bibiána Tothová- textilný dizajn (Poko Loko) používa osobné údaje, aké informácie o užívateľoch webových stránok  sa zhromažďujú a vyhodnocujú a následne používajú, postúpené tretím stranám alebo spracované akýmkoľvek iným spôsobom.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na spoločnosť Bibiána Tothová- textilný dizajn (Poko Loko). Nevzťahuje sa na on-line služby prevádzkované tretími stranami.

2) Zhromažďovanie informácií

2.1. Údaje, ktoré ste poskytli

Zverejňovanie osobných údajov sa spravidla nevyžaduje pri používaní našich služieb online. Ak sú osobné údaje (meno, poštová adresa alebo e-mailová adresa) zhromažďované v rámci našich služieb online, toto sa vykonáva, pokiaľ je to možné, dobrovoľne.

2.2. Automaticky zhromaždené údaje

Z dôvodu bezpečnosti údajov a za účelom optimalizácie používateľskej prístupnosti zhromažďujeme aj neosobné údaje v súvislosti s používaním našich služieb online. Napríklad uložený internetový prehliadač, operačný systém, názov domény naposledy navštívenej webovej stránky pred prístupom na naše webové stránky, počet návštev a priemerný čas strávený na našich webových stránkach, ako aj stránky, na ktoré ste pristupovali.

Takéto automaticky zhromaždené údaje nie sú spojené s údajmi z iných zdrojov. Vyhradzujeme si však právo retrospektívne overiť takéto údaje, ak nám boli oznámené konkrétne náznaky nezákonného používania.

2.3. Cookies a web beacons

Naše internetové služby využívajú tzv. Cookies prehliadača a webové majáky. Cookies nepoškodzujú váš počítač. Sú to malé súbory s nastaveniami konfigurácie, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby naše on-line služby boli užívateľsky priateľšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies navyše slúžia na implementáciu určitých používateľských funkcií.

Naše on-line služby zvyčajne používajú “cookies relácie”, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Príležitostne používajú aj “trvalé súbory cookie”, ktoré zostanú vo vašom zariadení, kým nevypršia platnosť alebo sa manuálne neodstránia. Tieto nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Podrobné informácie o súboroch cookie tretích strán, t. j. Súboroch cookie poskytovateľov tretích strán, ako napríklad spoločnosti Google Inc., nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.

Môžete upraviť svoj prehliadač alebo nastavenia ochrany osobných údajov vašich mobilných zariadení tak, aby vás oznamovali pri každom odosielaní súboru cookie do zariadenia, aby ste sa mohli rozhodnúť, či povolí alebo nepovoľuje súbor cookie. Môžete tiež zakázať prijatie súborov cookie, v určitých prípadoch iba alebo v predvolenom nastavení, a aktivovať automatické vymazanie kópií pri každom zatvorení prehliadača. Mali by ste však mať na pamäti, že niektoré funkcie našich online služieb nemusia byť úplne dostupné, ak deaktivujete cookies.

Navyše používame web beacons, nazývané aj tagy stránok, ktoré analyzujú efektivitu našich webových stránok alebo našich newslettrov. Napríklad naše informačné newslettre a e-maily vo formáte HTML môžu obsahovať web beacon, ktorý určuje, či sa e-mail alebo odkazy odovzdané e-mailom otvorili. Takéto informácie nám pomáhajú zlepšiť našu e-mailovú službu a prispôsobiť náš obsah užívateľským potrebám. Vymazanie e-mailu tiež vymaže webový maják. Je samozrejmé, že naše bežné textové e-maily neobsahujú webové majáky.

2.4. Webová analýza

Na účely kontinuálnej funkčnej optimalizácie a maximálneho používateľského prístupu niektoré z našich služieb online využívajú webové služby analýzy a sociálne doplnky uvedené nižšie. Údaje použité na tento účel sú výlučne neosobné.

Google Analytics: Google Analytics spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA používa tzv. Súbory cookie, t. J. Textové súbory uložené vo vašom počítači na analýzu vášho využívania našich online služieb. Spravidla sú údaje o správaní používateľov zhromaždené súborom cookie odosielané na server Google v USA a uložené tam. V prípade aktivácie anonymizácie IP v on-line službách spoločnosť Google skráti

3) Používanie osobných údajov

Zásadne vám poskytnuté osobné údaje spracovávame a používame výhradne na určené účely. Patria medzi ne najmä:
• Poskytovanie, zdokonaľovanie a podpora našich online služieb: Patria sem analýzy údajov, identifikácia trendov používania, ako aj výpočty a štatistiky o modeloch prístupu používateľov.

• Objednávanie noviniek alebo iných informačných materiálov: Ak objednávate novinky alebo iné informačné materiály od nás, osobné informácie, ktoré ste poskytli, sa používajú výlučne na spracovanie Vašej objednávky a budú následne uložené maximálne na dobu 1 rok po poslednej zásielke. Pri vykonávaní objednávok môžeme využívať služby tretích strán, ktorým odovzdávame vaše údaje výlučne na účely vykonania objednávky. Na ďalšie účely používame iba osobné údaje, ktoré ste poskytli, ak ste nám dali svoj súhlas.

• Ochrana práv a vlastníctva: Ak máme dôvod domnievať sa, že práva a majetok spoločnosti Bibiána Tothová- textilný dizajn (Poko Loko), jej dodávatelia a zákazníci alebo tretie strany boli alebo by mohli byť poškodené, môžeme používať a prenášať vaše osobné údaje na ochranu týchto práv a / alebo takéto vlastníctvo. Okrem toho si vyhradzujeme právo zverejniť vaše osobné údaje za predpokladu, že takéto sprístupnenie vyžaduje zákon alebo príkaz príslušných orgánov na zabezpečenie riadneho postupu v súlade s postupom uvedeným na našich webových stránkach a na ochranu vyššie uvedených práv.

• Čistenie a konsolidácia údajov: Občasné osobné údaje, ktoré ste poskytli, je možné skontrolovať alebo konsolidovať s (i) údajmi z existujúcich registrov (online a offline), (ii) údaje prevzaté z právneho predchodca, alebo (iii) údaje z iných zdrojov

4) Prenos a zverejnenie vašich osobných informácií

V závislosti od typu interakcie, ktorú ste požadovali (napr. Reklamácia, zadanie objednávky, žiadosť o služby, informácie atď.), môžeme zdieľať vaše údaje s tretími osobami, ktoré sa zúčastňujú na vykonaní objednávky (napr. Slovenská pošta) Môžeme byť tiež povinní zverejniť osobné údaje s cieľom splniť zákonné požiadavky alebo presadzovať práva a dohody.

• Prenos údajov tretím stranám: Na vykonávanie určitých objednávok a na poskytovanie určitých služieb pracujeme s externými poskytovateľmi (napríklad sprostredkovateľmi). Takíto poskytovatelia môžu používať alebo prenášať údaje zhromaždené a spracované nami na žiadny iný účel okrem vykonania objednávky spoločnosti Bibiána Tothová- textilný dizajn (Poko Loko).

• Dodržiavanie zákonov a podobných povinností: Vaše osobné údaje odovzdáme s cieľom (i) presadzovať alebo dodržiavať zákon, nariadenie, príkaz vydaný verejným orgánom alebo povinné opatrenia, (ii) zisťovať a predchádzať bezpečnostným hrozbám, podvodov alebo iných škodlivých činností, iii) chrániť a / alebo presadzovať práva a majetok spoločnosti Bibiána Tothová- textilný dizajn (Poko Loko) alebo tretích osôb a iv) chrániť práva a osobnú bezpečnosť našich zamestnancov a tretích osôb.

5) Právo na informácie, právo na odstúpenie od zmluvy a vymazanie vašich osobných údajov

Máte právo písomne ​​požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili. Okrem toho máte v súvislosti s používaním vašich osobných údajov právo na opravu, vymazanie, potlačenie alebo obmedzenie spracovania, ako aj právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. Tieto otázky, ako aj všetky ostatné otázky adresujte kontaktnému miestu uvedenému v bode 7.
6) Zabezpečenie údajov

Spoločnosť Bibiána Tothová- textilný dizajn (Poko Loko) zamestnáva veľké množstvo opatrení na ochranu údajov, aby zabezpečila dôvernosť a integritu vašich osobných informácií. Vzhľadom na povahu internetu by sme však chceli upriamiť pozornosť na skutočnosť, že v oblasti prenosu údajov cez internet môžu existovať bezpečnostné medzery (napr. Komunikácia prostredníctvom e-mailu) a že úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná ,

7) Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo spracovania vašich údajov, kontaktujte:

Bibiána Tothová- Textilný dizajn, Bazovského 11 , 841 01 Bratislava, info@pokoloko.sk